Stołówka

Uwaga Rodzice
Płatności za obiady za miesiąc MAJ 2019 r:

Wpłaty na obiady za miesiąc MAJ należy dokonywać przelewem na wskazane konto, nie wcześniej jak
od
01.05.2019 r. do 15.05.2019 r.

Nr konta – 51 1240 3464 1111 0010 2785 8298

Odpisy należy zgłaszać do godz. 9 rano,
telefonicznie (76-746-21-28)  lub  osobiście u intendenta.

Za miesiąc MAJ
80,00 zł /20 obiadów/.

Proszę wpłacać dokładnie wskazaną kwotę, nie dokonywać nadpłat.

W  tytule proszę podać:

 – nazwisko i imię ucznia,
klasa oraz miesiąc którego dotyczy przelew.

W przypadku braku wpłaty należności do 15 dnia danego miesiąca, dziecko zostaje skreślone z listy osób stołujących się. Natomiast za nieterminowe uiszczenie należności zostaną naliczone odsetki stosownie do kwoty zobowiązania i wymaganego terminu zapłaty.

 

W PRZYPADKU REZYGNACJI DZIECKA Z OBIADU – INFORMACJĘ NALEŻY PRZEKAZAĆ NA PIŚMIE INTENDENTOWI.